Privacyverklaring

Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud
• Privacybeleid

• Contactgegevens
• Persoonsgegevens die wij verwerken
• Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
• Doel verwerking persoonsgegevens
• Geautomatiseerde verwerking
• hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
• delen van persoonsgegevens met derden
• cookies, of vergelijkbare technieken
• gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
• beveiliging persoonsgegevens
• inwerkingtreding

Privacybeleid Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty is een salon voor het uitvoeren van pedicure- en schoonheidsbehandelingen in Baarn. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:

• vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;
• alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
• uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
• uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
• u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Contactgegevens:
• Website:
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty Baarn
• Telefoon: 06-23644621
• E-mail: via ons contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
contact . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op met ons.
Pedicure- en Schoonheidssalon State of Beauty heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 11 april 2018.